Utskrift

Historie

 

huset

 

Møystad gård i Vang prestegjeld er ryddet en gang i løpet av yngre jernalder for ca. 1200 år siden. Eiendommen som tidligere var en del av naboeiendommen Frogne, ligger sørvendt i utkanten av det eldgamle bosetningsområdet rundt Åkersvika i Mjøsa. Det er gjort mange oldfunn her, og det er registrert flere gravhauger på området.

Gårdsnavnet indikerer at det var ei ugift kvinne, ei møy, som tok initiativet til at det ble etablert en egen gård her.

Møystad er første gang nevnt i det skriftelige kildematerialet i “Den røde bok”, dvs. i oslobiskopen Eysteins jordebok fra 1390-årene, og gården var i hele middelalderen i kirkelige institusjoners eie, bl.a. Hamar domkirkes presteskap som fikk inntekter av eiendommen. I høymiddelalderen var det to bruk på eiendommen, men bare et av brukene var i hevd etter Svartedaudens herjuinger midt på 1350-tallet.

Ved reformasjonen i 1537 ble Møystad overtatt av kongen. Litt senere ble gården sammen med det meste av det gamle hamarbispegodset fra katolsk tid en del av adelsgodskomplekset “Storhammargodset”. I 1724 ble denne godssamlingen oppstykket , og Møystad ble solgt som bondegods.

 

spade     På 1800-tallet var Møystad, med sine vel 600 mål innmark og sæter på Nybu, i flere tiår lensmannsgård i Vang prestegjeld. I 1911 ble eiendommen på grunn av sitt gode jordmonn og sentrale beliggenhet innkjøpt av Hedmark fylke til forsøksgård.

I tidsrommet 1911-1974 ble det drevet gjødsling- og jordkulturforsøk, sortforsøk med de vanlige jordbruksvekstene og omfattende kornforedling her.

Etter 1974 har jorda blitt brukt både av Bjørke forsøksgård og Høgskolen i Hedmarks avdeling på Blæstad.


Katrine og Amund Aalstad kjøpte Møystad gård av Staten ved Landbruks og mat departementet høsten 2010.


(Per Øyvind Sandberg)